قیمت روز ورق ام دی اف

سفید صابونی گلستان

۹۲۰/۰۰۰ تومان

پویا سفید

۹۹۰/۰۰۰ تومان

فیبر ۳ میل

۱۸۵/۰۰۰ تومان

سفید صابونی آرین سینا

۱/۰۷۰/۰۰۰ تومان

سفید هایگلاس پانوتک

۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۷۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۶۰-۱۸۳۰-۱۶
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰۰-۱۲۰۰-۱۶
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷